Неправильні дієслова англійської мови Друк

Ваш викладач англійської задала вивчити, приблизно таку немалу табличку неправильних дієслів англійської мови і за пару днів вас очікує тест? Не засмучуйтесь! Викладач має рацію, без них не обійтися. Але якщо не любите зазубрювати, то завдяки чудовому сервісу, це можна зробити цікавіше, майже в ігровій формі. Нижче є можливість вчити чи тестуватися в 4 різних режимах. Можна переглядати електронні картки, можна писати почуті слова. Тепер відомо як ці дієслова вимовляти вірно, та й вчити цікавіше, можна навіть на роботі, не відриваючися від комп'ютера :)

be was/were been бути
become became become ставати
begin began begun починати
break broke broken ламати
bring brought brought приносити
build built built будувати
buy bought bought купувати
can could been able могти
catch caught caught ловити
choose chose chosen вибирати
come came come приходити
cost cost cost коштувати
cut cut cut вирізати
do did done робити
drink drank drunk пити
drive drove driven їздити
eat ate eaten їсти
fall fell fallen падати
feel felt felt відчувати
fight fought fought боротися
find found found знаходити
fly flew flown літати
forget forgot forgotten забувати
get got got отримувати
give gave given давати
go went gone йти
grow grew grown рости
have had had мати
hear heard heard чути
hit hit hit бити
keep kept kept тримати
know knew known знати
learn learnt learnt вивчати
leave left left залишати
lose lost lost втрачати
make made made зробити
meet met met зустрічати
pay paid paid платити
put put put класти
read read read читати
ride rode ridden їздити
run ran run бігти
say said said сказати
see saw seen бачити
sell sold sold продавати
send sent sent відправляти
shut shut shut закривати
sing sang sung співати
sit sat sat сидіти
sleep slept slept спати
speak spoke spoken говорити
spend spent spent витрачати, проводити час
stand stood stood стояти
steal stole stolen красти
swim swam swum плавати
take took taken брати
tell told told розповідати
think thought thought думати
understand understood understood розуміти
wake woke woken прокидатися
wear wore worn носити
win won won перемагати
write wrote written писати

Більше